Měsíční plán učiva

Aktuální plán

Březen 2019

Český jazyk

Psaní velkých písmen. Názvy pohoří, řek, vesnic, měst. 

Slovní druhy, věta a souvětí, spojky.  

Hlásková a slabičná stavba slov.

Pravopis: 

procvičování pravopisu vlastních jmen

opakování - skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

                   - tvrdé, měkké souhlásky a skupiny s nimi

Čtení: Hravá čítanka: po str. 75, trénujeme hlasité čtení a porozumění čtenému textu

           čtenářské dílny - čtení vlastní knihy

           zápisy a prezentace čtenářských listů

Učebnice Český jazyk: procvičování zvládnuté látky po str. 87

Pracovní sešit 2. díl: jednotlivá cvičení po str. 18 

Víkendové čtení (v bílých deskách) 

Každý měsíc děti odevzdají alespoň jeden čtenářský list.  

Matematika

Slovní úlohy.

Geometrie v rovině, poznávání obsahu obdelníku.

Násobíme dvěma až sedmi - tabulka násobilky, násobilkové obdelníky.

Počítáme do 100 -  tabulka vzdáleností, hra Sova, autobus, hadi a číselné pyramidy s podmínkou.

Rýsování a měření.

Učebnice 2. díl po stranu 47, zároveň procvičujeme matem. prostředí na str. 48 - 61

Prosím postupně se vracet k příkladům, které děti nestihly dopočítat ve škole, případně pokusit se doopravit chyby.

Prvouka

Velké putování skřítka Ostružinky

opakování - pobytová znamení, první pomoc, nemoc, úraz, návrat tažných ptáků

NOVÉ PŘÍBĚHY: Morana - vynášení Morany, obojživelníci

                             Rada moudré sovy - jarní květiny, mláďata, hospodářská zvířata

                             Velikonoce - zvyky a tradice

 Jednotlivá témata procvičujeme v pracovním sešitě a učebnici prvouky. 

Angličtina

Happy House 2: 

5. lekce  MY HOUSEslovíčka strana 82, 83 - slovníček 5. lekce 

poslechová cvičení, písničky, pexeso, cvičení v pracovním sešitě str. 38 - 47

krátké otázky a odpovědi  Is it a ...... ?    Yes. No.

                                              Where is ..... ?   In the (garden, kitchen, ....).

                                               Is it in (the kitchen)?   No. It is in the (bathroom).

Opakujeme - slovíčka a krátké otázky 1. - 4. lekce

Akce

13. března - poslední lekce plaveckého výcviku

22. března - MATEMATICKÝ KLOKAN