Měsíční plán učiva

Aktuální plán

Listopad 2018

Český jazyk

Přehled hlásek, dvojhlásky, psaní ú, ů.

Pravopis - tvrdé, měkké souhlásky a skupiny s nimi.

Určování hláskové a slabičné stavby.

Čtení: Hravá čítanka: str. 30 - 35, trénujeme pozorné čtení a pochopení textu

           čtení vlastní knihy, pokračujeme ve čtenářském ,,souboji"

           zápisy a prezentace čtenářských listů

Psaní: docvičujeme psací písmena, opis krátkých vět, přepis textu 

           sloh - popis věcí, vyprávění

Učebnice Český jazyk: po str. 47 - procvičování probrané látky

Pracovní sešit: vybíráme jednotlivá cvičení do str. 29

Víkendové čtení (v bílých deskách)   

Matematika

Procházíme výstavištěm - závislosti a vztahy.

Šipková rovnice, orientace v čase.

Počítáme do 40 -  evidence tabulky, dvojnásobek a polovina.

Pokrýváme podlahu, krychlové stavby a jejich vlastnosti, slovní úlohy, hrajeme Sovu.

Děda Lesoň, číselné pavučiny, neposedové a pyramidy.

Učebnice str. 38 - 61, v listopadu dokončíme 1. díl učebnice. Prosím postupně se vracet k příkladům, které nestihly děti dopočítat ve škole, případně pokusit se doopravit chyby.

Stále opakujeme známá matematická prostředí  - v učebnici str. 48 - 61 (za tři získané smajlíky děti dostanou pochvalu či známku do notýsku). Někteří už mají všechna cvičení z těchto stran vypočítány, moc děti chválím a není jich málo!

Příklady v modrých deskách - pokud mají děti zadány nové pracovní listy k procvičování, odevzdávají nejpozději v pátek.

Prvouka

Velké putování skřítka Ostružinky

opakování PTÁCI, LESNÍ PLODY, LISTNATÉ STROMY A KEŘE, POTRAVNÍ  ŘETĚZCE

NOVĚ: houby, svatý Martin

            hvězdy a souhvězdí

            mechy a lišejníky        

Příběhy založené v zelených deskách - Ztrouchnivělý pařez, Noční obloha, Setkání s Rašelinkou - pro trénování hlasitého čtení.

Jednotlivá témata docvičujeme v pracovním sešitě a učebnici prvouky. Různá jiná témata z učebnice prvouky volíme pro trénování čtení a porozumění textu. 

Angličtina

Happy House 2: 

2. lekce  SCHOOL TIME - školní potřeby, barvy, vlastnosti

poslechová cvičení, písničky, pexeso, bludiště se slovíčky, cvičení v pracovním sešitě

This is my / your table. 

vlastnosti: loud, quiet, fast, slow, clever, big, brave, .....

Opakujeme: 

I can see ...       I can't see ...

Can (zebras) run / climb trees / fly / swim ?

pracovní sešit po str. 19, PROCVIČOVAT slovíčka z 1. a 2. lekce - strana 81 (i psanou formu)

trénovat slovíčka v pracovních listech, nová z Halloween, školní potřeby

Akce

13. listopadu  - DIVADLO NA VĚTVI ve vranské sokolovně - představení KOUZLA SKŘÍTKŮ 

Pokud máte zájem, od 13. do 21. listopadu budou probíhat konzultace rodičů. V případě, že Vám nebude nabízený termín vyhovovat, můžeme se domluvit individuálně na jiném.